Wooden Window

Tjeneste- og lisensvilkår

Her finner du lisensvilkår for våre tjenester.

 

Tjenestevilkår

Avtalen bygger på et gjensidig ønske om et godt samarbeid som fremmer forretningsutviklingen i begge selskaper. Tjenesten er fortsatt i utviklingsfase og vil bli kontinuerlig utviklet for å yte tilstrekkelig verdi i prosjektet. 

 

Consiglis skal sikre at første kommersielle versjon av tjenesten leverer verdi i Kundens prosjekter. 

Maks tidsramme for prosjektene vil ikke overskride 3 mnd.

Optimaliseringstjenester 

Leveransen blir planlagt i oppstartsmøte, og vil være basert på optimaliseringsforslag for rom eller teknisk anlegg i et etablert fotavtrykk for bygningskroppen. Optimaliseringen gjøres ut ifra et definert sett med input parametre og nødvendige underlag oppgitt fra Kunde. Consigli genererer et forslag på bakgrunn i dette. Resultatet presenteres i møte, og det avtales ett stykk iterasjon for revidering av resultatet. Consliglis optimalisering er en ny tjeneste i markedet og vil derfor være avhengig av tilbakemelding for å spisse endelig resultat.

 

Analysetjenester 

Brukeren laster opp dokumentene i tjenesten og får liste over risikoområder som er avdekket i underlaget. Dokumenter i andre formater enn word og pdf kan lastes opp, men vil kunne ha begrenset dataverdi avhengig av innholdsstruktur. 

I et dashboard får kunden oversikt over risiko som er avdekket i dokumentpakken og kan behandle disse. Risikolisten kan eksporteres i excel-format.  

For behandling av hvert funn, kan dette sendes videre som e-postmelding til den som skal håndtere saken. 

Ved reviderte dokumenter, lastes disse opp som erstatning for eldre versjoner og danner underlag for en ny risikovurdering. Tilbudet inkluderer ett stk. analyse på revidert underlag, med mindre annet er avtalt. 

 

Lisensvilkår (SAAS) Consigli  

1.  Innledning  

Consigli er en programvareløsning for offentlige og private aktører i byggenæringen. Tjenesten består av en rekke lisensbaserte tjenester som sammen utgjør («Produktet»). For de lisensbaserte tjeneste betaler kunden en lisens til Consigli («Lisens»). Formålet med Produktet er en skreddersydd løsning for datadrevet innsikt og beslutningsunderlag knyttet til eiendom. 

 

Disse vilkår regulerer Kundens bruk av avtalt programvare og helt eller delvis integrerte Tilleggstjenester, sammen kalt Tjenestene i fortsettelsen. Tjenestene leveres av Consigli AS. Kunden kjøper tilgang til Tjenestene direkte fra Consigli eller fra avtalepart som er partner/ reseller. Vilkårene gjelder mellom Consigli og Kunden og regulerer Consiglis plikter overfor Kunden og Kundens plikter som Kunde og Bruker av Tjenestene.  

 

Kunden får tilgang til Tjenestene når avtalen aksepteres ved kjøp, noe som skjer i forbindelse med inngåelse av avtale om kjøp av slike tjenester mellom partene (Vilkårene). Vilkårene gjelder uansett om programvaren er skaffet til veie kostnadsfritt eller mot betaling. 

 

2.  Beskjeder  

Beskjeder og informasjon om Tjenestene gis via Tjenesten, alternativt som beskjeder i Tjenestenes grensesnitt. Beskjeder kan også legges inn på Consiglis hjemmeside.

 

Beskjeder er å anse som gitt når den er publisert av Consigli som angitt over. Eksempler på beskjeder er informasjon om driftsforstyrrelser, nye versjoner, øvrig informasjon om programvaren, support eller endringer i vilkår. Consigli kan også velge å sende beskjeder via e-post eller tradisjonell post. I slike tilfeller er beskjeden å anse som levert når den er sendt fra Consigli.  

 

Beskjeder skal leses og utføres umiddelbart om ingenting annet er angitt i beskjeden. 

Beskjeder fra Kunden til Consigli som gjelder Vilkårene, sendes primært via e-post til adressen som er angitt på Consiglis hjemmeside. Kunden kan også nå support i ukedagene mandag til fredag 08.00–16.00 på telefonnummer som finnes på Consiglis hjemmeside.  

3.  Lisensavtale  

Tjenestene leveres som «Software as a Service» (SaaS), der Kunden kjøper en Lisens på Tjenestene som gjøres tilgjengelig online. Ved kjøp av Lisens får Kunden tilgang til Tjenestene og retten til å bruke dem på den måten som framgår av Vilkårene. Alle deler av Tjenestene reguleres av avtalen, inklusive deler som legges til, kjøpes i tillegg, eller tas i bruk på et senere tidspunkt. 

 

Kunden får en begrenset, oppsigelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Tjenestene i samsvar med avtalen for Kundens interne forretningsvirksomhet mot betaling av priser i henhold til prislisten som gjelder ved avtaletidspunktet. Betaling av priser ifølge avtalen og etterfølgelse av avtalen er en nødvendig forutsetning for retten til å bruke Tjenestene.  

 

Tjenestene leveres ifølge underliggende avtale. Retten til å bruke Tjenestene er ikke avhengig av noen spesiell versjon av Tjenestene eller funksjon på et spesielt tidspunkt, men gir tilgang til og rett til å bruke Tjenestene slik de leveres på avtaletidspunktet. Leveransen av Tjenestene er ikke avhengig av utvikling av fremtidige versjoner eller funksjonaliteter, og er heller ikke avhengig av publikasjoner, materiale eller kommentarer angående dette som gjøres av eller for Consigli.  

 

Consigli forbeholder seg retten til å levere Tjenestene fra et annet land. 

 

Consigli forbeholder seg retten til på eget initiativ å gjøre forbedringer, tillegg og endringer, ta bort eller legge til funksjonalitet eller å korrigere feil eller mangler i Tjenestene. 

 

Consigli fraskriver seg alt ansvar som oppstår fra slike endringer. Om slike endringer mot formodning setter funksjoner ut av spill, eller tar bort funksjoner som utgjør en vesentlig del av Tjenestene på varig basis, kan Kunden umiddelbart avslutte Lisensen. Kunden har i tillegg rett til en proporsjonal tilbakebetaling av avgifter som er forhåndsbetalt for den eller de deler av Tjenestene som er påvirket av endringene. 

 

Consigli forbeholder seg retten til med 60 dagers varsel å endre vilkårene i avtalen samt øvrige vilkår for leveranse av Tjenestene. Om Kunden ikke aksepterer en slik endring, kan Lisensen sies opp i samsvar med punkt 9 i avtalen. Kunden har i slikt tilfelle rett til en proporsjonal tilbakebetaling av forhåndsbetalte avgifter som på denne måten ikke har blitt benyttet av Kunden. 

 

Consigli har rett til å leie inn underleverandører for å oppfylle Consiglis ansvar ifølge Vilkårene. Consigli har ansvar for gjennomføring av avtaleforpliktelsene som gjøres av underleverandører, på samme måte som om de hadde vært utført av Consigli selv. 

 

Kunden har ikke under noen omstendigheter rett til å overføre eller overlate, helt eller delvis, noen lisens for Tjenestene til tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til ved fusjoner og fisjoner, konkurser, endring av eierforhold eller kontroll, eller til tilknyttede bedrifter) om ikke skriftlig godkjenning innhentes fra Consigli før dette skjer.  

4.  Bruksrett  

Når Kunden har kjøpt en Lisens på Tjenestene og akseptert avtalen, får Kunden rett til å bruke Tjenestene for så mange prosjekter og brukere som Kunden har kjøpt Lisens for. Kunden kan valgfritt kjøpe rett til flere prosjekter og at flere Brukere kan bruke Tjenestene, eller rett til å bruke helt eller delvis integrerte Tilleggstjenester ifølge den prisliste og avtale som til enhver tid er gyldig.  

 

Bare Brukere med en betalt og gyldig Lisens har rett til å bruke Tjenestene. Brukerlisenser gis til dedikerte navngitte enheter, navngitte eller personlige brukere. Brukerkontoen opprettes og administreres av Kunden. Brukerlisenser kan ikke deles eller brukes av flere enn én (1) Bruker, men Kunden kan fritt overføre en brukerlisens fra en Bruker til en annen. Consigli forbeholder seg retten til å kontrollere antallet brukerlisenser som benyttes.

 

Hver Bruker er ansvarlig for konfidensialiteten og at påloggingsdata og annen kontoinformasjon til enhver tid er korrekt. Kunden og/eller Brukeren skal informere Consigli umiddelbart ved mistanke om misbruk av påloggingsdata.

 

Brukere skal ikke overføre datavirus, dataormer eller skadelige koder av noe slag til Tjenestene eller ved å bruke Tjenestene. Tjenestene kan ikke brukes til lovstridige eller utilbørlige formål. Brukere skal ikke bryte relevante lover og regler, inkludert, men ikke utelukkende lov om opphavsrett eller overføring av støtende, truende, krenkende, ærekrenkende eller andre former for støtende data til Tjenestene. Consigli anbefaler at sensitive persondata ikke overføres via Tjenestene.  

5.  Oppstart av tjenestene  

Consigli skal levere tjenestene til Kunden fra og med lisensens oppstartsdag. Dette skjer ved at Consigli leverer Kunden påloggingsinformasjon og/eller eventuelle andre anvisninger. Oppstartsdagen inntrer når Consigli har tilgjengeliggjort nødvendig påloggingsinformasjon og andre anvisninger som gjør at Kunden kan bruke Tjenestene uten krav om særlig godkjenning fra Kunden.  

 

Tilleggstjenester kan gjøres tilgjengelige ved et separat tidspunkt.  

6.  Begrensninger i Tjenestene  

Maksimal lagringskapasitet for Kunden i tjenestenes basisutgave framgår av Consigli hjemmeside. Kontakt Consigli for tilbud hvis det er behov for ytterligere kapasitet.  

7.  Databehandling og integritet  

  1. Behandling av personopplysninger 

Kundens bruk av Tjenestene kan komme å innebære at personopplysninger overføres fra Kunden til Consigli. Kunden er da (ihht EUs Personvernlovgivning «GDPR») Databehandlingsansvarlig og 

Consigli Databehandler. I henhold til norsk personopplysningslovgivning skal en 

«Databehandleravtale» opprettes mellom partene for å håndtere databehandlingen. 

Databehandleravtalen vedrørende Kundens bruk av Tjenestene er et vedlegg til denne avtalen.  

  1. Kundens data 

Kunden har alle rettigheter til Kundens data og Consigli har ingen rettigheter utover det som er spesifisert i avtalen, til Kundens data eller deler av data. Consigli har rett til å under avtaleperioden bruke Kundens data for å levere Tjenestene til Kunden samt utvikle sine generelle tjenester på plattformen. Consigli anbefaler at sensitive persondata ikke overføres via Tjenestene.  

c.     Innsamling av informasjon 

Consigli kan samle inn informasjon fra bruk av Tjenestene via automatiserte dataverktøy (metadata). Consigli vil samle inn og bruke slik informasjon med hensikt om å sikre, vedlikeholde og forbedre produkter og tjenester, samt for statistikk og analyser.  

d.     Innsamling og presentasjon av identifikasjonsdata 

Kunden samtykker herved at Consigli får samle inn, vise og overføre Kundens identifikasjonsdata og profilinformasjon til Consiglis database og dele informasjonen til andre. Dersom Kunden ikke ønsker å være registrert i Consiglis database skal Kunden kontakte Consigli.  

e.     Informasjonssikkerhet 

Om ikke annet angis i denne avtalen, kommer ikke Consigli selge, leie, leie ut eller på annen måte gjøre samlet Data tilgjengelig for tredjepart, utenom følgende situasjoner;  

-       for å følge lov, forordning, eller forskrift eller for å svare på forespørsler fra politi eller myndighet, som en domstols-beslutning, beslutning eller forelegg.  

-       for å undersøke eller forhindre sikkerhetstrussel eller bedrageri.  

-       for det tilfelle omorganisering, fusjon, salg eller kjøp av hele eller deler av Consigli, da personlig informasjon kan avsløres som en del av omorganisering eller sammenslåing eller til faktiske og fremtidige kjøpere. Consigli vil i samtlige slike tilfeller sikre at slike parter vil etterleve de vilkår som følger i avtalen, og gi beskjed om at informasjon er utlevert.  

8.  Pris og fakturering  

Om ingenting annet angis i Vilkårene, følger avgifter og faktureringsperioder for Tjenestene priser som til enhver tid gjøres tilgjengelige av Consigli.

 

Lisensavgifter indeksreguleres 1. januar hvert år, med mindre annet er særskilt avtalt før inngåelse av avtale.

 

Lisensavgifter faktureres normalt tre måneder på forskudd om ingenting annet angis. De deler av Tjenestene som eventuelt har en avgift per transaksjon, faktureres normalt etterskuddsvis. Consigli forbeholder seg retten til å endre prisene for Tjenestene for kommende perioder.  

 

Betalingsvilkår er normalt 15 dager. Gebyr, for eksempel fakturagebyr, faktureres etter de vilkår som til enhver tid gjelder for Consigli. Merverdiavgift (MVA) kommer i tillegg til angitte priser. 

 

Ved forsinket betaling tilkommer forsinkelsesrente i tråd med lov om renter ved forsinket betaling.

9.  Avtaleperiode og oppsigelse  

Lisensavtalen gjelder fra og med avtalt oppstartdag. Med mindre annet er avtalt, gjelder Vilkårene i trettiseks (36) måneder, deretter forlenges perioden automatisk i tolv (12) måneder av gangen så lenge ikke en av partene skriftlig sier opp Vilkårene senest seksti (60) dager før respektive avtaleperiodes utgang. 

 

Kunden kan når som helst øke antallet brukere. Avtaleperioden angitt ovenfor omfatter også de nye brukerne. Kompensasjon regnes fra Oppstartdagen.  

 

Oppsigelse av Lisenser, enten i sin helhet eller av visse deler eller et visst antall Brukere eller prosjekter, skal skje skriftlig og gjelder fra den dagen motparten mottok oppsigelsen. Eventuelle avgifter som er lagt ut på forskudd, tilbakebetales ikke. Kunden har ansvar for å ta vare på den elektroniske kvitteringen på oppsagt avtale, som alltid sendes til Kunden via e-post. 

 

Ved oppsigelse av Lisensen vil Kundens tilgang til Tjenestene sperres etter den siste aktive dagen for Lisensavtalen. 

 

Kunden kan redusere antallet brukere først etter at den innledende avtaleperioden har utløpt. Hvis det er ønske om at Lisensen skal omfatte færre Brukere enn de som sammenlagt har Lisens, må en slik reduksjon meldes skriftlig senest 60 dager før neste avtaleperiode. Antallet mulige innloggede brukere vil da tilpasses til det nye antallet ønskede brukere. 

 

Dersom Kunden ønsker en eksport av Kundens data, skal dette skje før den siste aktive Lisensdagen. Om Kunden ønsker hjelp av Consigli med å få eksportert Data, skjer dette mot løpende konsulentkostnader etter gjeldende prisliste. Etter siste aktive Lisensdag blir Kundens Data i tjenesten slettet, og det er opp til Kunden å lagre informasjonen på eventuell annen måte. 

 

Oppsagt Lisensavtale kan nytegnes. Nytegnet avtale innebærer automatisk en ny bindingstid.

10.  Opphør av avtale før tiden  

Consigli kan si opp Vilkårene med umiddelbar virkning dersom Kunden unnlater å betale avgifter, er insolvent, er slått konkurs eller av annen grunn ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, eller om Kunden vesentlig bryter Vilkårene. Consigli har da rett til å stenge av Tjenestene fullstendig med umiddelbar virkning.

  

11.  Tilgjengelighet  

Consigli skal sørge for en sikker  leveranse av Tjenestene til Kunden. Tjenestene er normalt tilgjengelige via internett, døgnet rundt sju dager i uken. Consigli (og de leverandører som er godkjent) har rett til å gjøre tiltak som påvirker den nevnte tilgjengeligheten dersom Consigli anser det nødvendig av tekniske grunner, service-, drifts- eller sikkerhetsrelaterte grunner. Planlagte driftsavbrudd på grunn av systemvedlikehold meddeles Kunden i forveien. Se Consiglis hjemmeside for planlagte avbrudd for drift og vedlikehold. Ikke-planlagte driftsstopp kan forekomme. I den grad Consigli er ansvarlig for og kan påvirke slike driftsstopp, skal Consigli utbedre feilen så raskt som mulig.  

12.  Sikkerhet  

Consigli vil så langt mulig levere sikre og pålitelige tjenester, og streber etter til enhver tid å levere adekvate administrative, fysiske og tekniske sikkerhetsløsninger. Consigli gjennomfører med jevne mellomrom sikkerhetskopiering for å sikre at Kundens Data er i trygg forvaring. Hvis det oppstår store brukerfeil, for eksempel harddiskkrasj, kan det sendes en forespørsel til Consigli om innlesing av den siste sikkerhetskopien. En slik innlesing medfører ekstra kostnad.  

13.  Support  

Consigli utvikler hele tiden sine produkter for at Kundene skal ha tilgang til en så god programvare som mulig.  

 

Lisensen sikrer at Kunden har tilgang til de siste versjonene av programvaren, og dessuten rett til hjelp og support.  

 

Vilkårene gir rett til support som gjelder brukerproblemer med Tjenestene. Om ikke noe annet er avtalt, leverer Consigli support via internett-chat, e-post og telefon mandag til fredag 08.00–16.00. Supportspørsmål via e-post besvares normalt senest den nærmeste påfølgende arbeidsdag. Supportspørsmål som tas imot via telefon, prioriteres etter ankomsttidspunkt. Dag før helligdag forbeholder Consigli seg retten til å holde support stengt. Dersom dette skulle skje, vil det meddeles på Consigli hjemmeside. Med support menes hjelp ved brukerproblemer med standardprodukter fra Consiglis produktsortiment. Support gis til den hos Kunden som er valgt til administrator. I Consigli plikter inngår ikke å gi instruksjoner eller opplæring til Brukeren dersom nødvendig informasjon finnes i Tjenestenes hjelpetekster, på internett eller i andre medier, å gjøre kundespesifikke tilpasninger i Tjenestene, avhjelpe feil som har oppstått på grunn av modifisering utført av andre enn Consigli personale, hardhendt eller feilaktig håndtering, retting av feil som er forårsaket av produkt eller tjeneste fra tredjepart som har blitt koblet til Tjenestene, eller retting av feil som har oppstått på grunn av feil i Kundens tekniske utstyr eller feil forårsaket av datavirus eller skadelige koder av enhver art utenfor Consigli kontroll.  

 

Videre har Consigli ingen plikter til å rette feil i nettverk (WIFI), operativsystemer eller annen programvare som er levert av tredjepart. Support inkluderer med andre ord ikke Windows, MS Office, skrivere eller epostprogramvare mm. All innsats fra Consigli side skal stå i rimelig forhold til Lisensavgiften.  

14.  Immaterielle rettigheter  

Consigli – eller deres lisensgivere – er eneinnehavere av alle immaterielle rettigheter (IPR) forbundet med 

Tjenestene. IPR omfatter, men er ikke begrenset til opphavsrett, patent, varemerker, firma, mønster og produktdesign, kildekode, databaser, bedriftsplaner og knowhow, uansett om det er registrert eller ikke. All dokumentasjon, inklusive manualer, brukerguider eller andre skrevne, elektroniske eller ikke-elektroniske beskrivelser av hvordan Tjenestene er opprettet og brukes (Dokumentasjon) anses å være en del av Tjenestene og er underlagt samme restriksjoner. All opphavsrett, varemerker, registrerte varemerker, produktnavn, firmaer eller logotyper som angis i Tjenestene eller i tilslutning til Tjenestene, er respektive eieres eiendom.  

 

Consigli gjør ingen krav på immaterielle rettigheter eller opphavsrett av noe slag for Data eid av Kunden som overføres til Tjenestene. 

 

Om Consigli leverer produkter under lisens fra annen leverandør enn Consigli, gjelder den andre leverandørens lisensvilkår foran avtalen.  

 

Tjenesten kan være integrert med applikasjoner, nettsteder og tjenester fra tredjepart («Tredjepartsapplikasjoner») i den hensikt å gjøre innhold, produkter og/eller tjenester tilgjengelige for Brukeren.  

 

Disse Tredjepartsapplikasjonene kan ha egne brukervilkår og integritetspolicyer, og bruken av slike Tredjepartsapplikasjoner styres av og er underlagt slike vilkår og integritetspolicyer. Consigli står ikke bak og tar ikke ansvar for oppførsel, funksjoner eller innhold i noen Tredjepartsapplikasjon eller for noen transaksjon som brukeren eventuelt inngår med leverandøren av en slik Tredjepartsapplikasjon.  

 

Om Kunden bryter med rettighetene i Consigli eller tredjeparts IPR, eller bruker Tjenestene på en måte som strider med avtalen, skal Kunden betale erstatning som tilsvarer Consigli totale tap, eller dersom det er høyere, den høyeste Lisensavgift for fem år for å erstatte brudd på lisensbestemmelser eller den virkelige skaden. Kunden er innforstått med at Consigli kan rammes av uerstattelig skade ved brudd eller skade på IPR, og at Consigli eller deres lisensgivere skal ha rett til å benytte seg av alle rimelige tiltak for å beskytte sine kommersielle interesser og sin eiendom, inklusive alle tiltak som er mulige ifølge loven. Tilsvarende skal gjelde om Kunden har eller har forsøkt å få tak i informasjon eller data som Kunden ikke har rett til ifølge avtalen.  

15.  Erstatning  

Consigli skal beskytte Kunden mot krav eller prosesser der en tredjepart har framsatt krav om at Kundens bruk av Tjenestene ifølge avtalen er i strid med eller krenker tredjemanns patent, opphavsrett eller annen immateriell rettighet. Kunden skal umiddelbart gi beskjed til Consigli om slike krav. Consigli skal, i den utstrekning Consigli er ansvarlig, holde Kunden skadesløs for alle kostnader, avgifter, skader, utgifter eller tap som rammer Kunden ifølge et i domstol fastsatt forlik eller domsslutning, inklusive advokatkostnader, forutsatt at Kunden samarbeider med Consigli på Consiglis bekostning, og at Consigli får full kontroll over den rettslige prosessen og/eller forliket, og at forliket fritar Kunden fra alt ansvar. 

 

Consigli kan etter eget valg (i) modifisere Tjenestene, slik at de ikke lenger er i konflikt med tredjemanns rettigheter, (ii) erstatte Tjenestene med en funksjonalitet som tilsvarer Tjenestene, (iii) innhente en lisens for Kundens fortsatte bruk av Tjenestene, eller (iv) avslutte Kundens Konto for Tjenestene mot en tilbakebetaling av hver Lisensavgift som er innbetalt på forskudd for Lisensperioder som overskrider dagen perioden opphører. Kunden har ikke rett til å gjøre noen andre krav gjeldende i disse tilfeller.  

 

Det som angis ovenfor, skal ikke gjøres gjeldende dersom Tjenestene har blitt brukt i strid med Vilkårene eller avtalen, eller dersom krav oppstår på grunn av modifisering, integrering eller kundetilpasning av Tjenestene som ikke er utført av Consigli. 

 

Kunden skal beskytte Consigli mot krav eller prosesser der en tredjepart har framsatt krav med begrunnelse i at Kundens Data eller bruk av Tjenestene er i strid med Vilkårene eller avtalen, er i strid med eller krenker tredjemanns patent, opphavsrett eller annen immateriell rettighet, eller er i strid med gjeldende lovgivning. Consigli skal umiddelbart gi beskjed til Kunden om alle slike krav. Kunden skal tilbakebetale Consigli for alle kostnader, avgifter, skader, utgifter eller tap som rammer Consigli i samsvar med et stadfestet forlik eller domsbeslutning fra en domstol, inklusive advokatkostnader, forutsatt at Consigli samarbeider med Kunden på Kundens bekostning og gir Kunden full kontroll over den rettslige prosessen og/eller forliket, og at forliket fritar Consigli fra alt ansvar.  

16.  Konfidensialitet  

Hver part forplikter seg til ikke å oppgi informasjon som kan være å betrakte som bedrifts- eller yrkeshemmeligheter, eller som etter loven omfattes av konfidensialitetserklæring («Konfidensiell informasjon») til tredjemann uten motpartens skriftlige tillatelse. 

 

Partene er ansvarlig for sine respektive ansattes og konsulenters etterlevelse av disse bestemmelsene, og skal gjennom avtale eller andre egnede tiltak se til at Vilkårenes konfidensialitet ivaretas. 

 

Partenes konfidensialitetsansvar i henhold til Vilkårene gjelder i avtaletiden samt en periode på to (2) år etter at avtalen har opphørt.  

17.  Garanti og garantibegrensning  

Consigli garanterer at Tjenestene i hovedsak vil fungere som beskrevet. Kunden og Consigli er enige om at Tjenestene og leveransen av disse ikke er fullstendig frie for feil, og at forbedring av Tjenestene er en pågående prosess. Kunden er enig i at Tjenestene er levert i avtalt utførelse, og at de kan brukes på Kundens egen risiko.  

 

Consigli garanterer ikke at Tjenesten oppfyller Kundens krav, at de fungerer korrekt med Kundens valg av utstyr, system eller innstillinger, og heller ikke at den ikke avbrytes eller er fri for feil. Kunden er ansvarlig for at tredjepartsprogram, som nettlesere, PDF-lesere, toolbars, antivirusprogram samt brannmurer er korrekt installerte og tillater trafikk mot hjemmesider/apper anvist av Consigli. Consigli er ikke ansvarlig for avbrudd eller forstyrrelser i driften av noen del av internett og har heller ikke ansvar for en eventuell regulering av internett. Consigli skal gjøre alle rimelige tiltak som anses som passende for å reparere og unngå slike hendelser, dog garanterer ikke Consigli for at ikke avbrudd kan finne sted. Consigli er ikke ansvarlig for kvaliteten på internettjenester eller hvordan internettleverandører utfører sine tjenester.  

 

Om Tjenestene ikke fungerer i samsvar med ovennevnte begrensede garanti, skal Consigli korrigere alle konstaterte feil eller mangler i Tjenestene på egen bekostning. Consigli reparerer raskest mulig meldte feil i Tjenestene som på alvorlig måte påvirker funksjonen i Tjenestene. Consigli forbeholder seg likevel retten til å avgjøre når og hvordan en feil skal rettes, samt når og hvordan et tiltak skal utføres. Consigli reparerer feil som ikke påvirker Kundens bruk av Tjenestene og/eller Tjenestenes funksjon på en alvorlig måte tidligst ved neste offisielle versjon av Tjenestene.  

 

Tjenestene leveres i avtalt utførelse og omfang, og verken Consigli eller noen av deres lisensgivere gir noen garanti, verken konkret eller underforstått, omkring sluttbruk eller kapasitet for systemintegrasjon. Lenker til nettsider som ikke eies eller kontrolleres av Consigli, som fremkommer i Tjenestene eller logisk påfølgende nettsider eller Dokumentasjon, gjøres tilgjengelig av bekvemmelighetshensyn. Consigli er ikke ansvarlig for slike nettsider.  

 

Om noen del av Vilkårene eller avtalen finnes å være ulovlig, helt eller delvis, skal dette ikke påvirke lovligheten av de øvrige bestemmelsene. Den aktuelle bestemmelsen skal i slike tilfeller erstattes med en bestemmelse som, så langt mulig, ivaretar hensikten i den opprinnelige bestemmelsen.  

18.  Ansvarsbegrensning  

Consigli er ikke i noe tilfelle ansvarlig for innholdet i eller eiendomsretten til Data. Consigli er ikke i noe tilfelle ansvarlig for noen instruksjoner for Databehandling eller andre tiltak som utføres av Kundens Brukere. 

 

Om Consigli holdes ansvarlig for betaling av erstatning til Kunden som et resultat av et brudd på plikter som følger av avtalen, skal slik erstatning under ingen omstendigheter inneholde erstatning for indirekte tap eller følgeskade eller skade av noe slag som følger av eller er et resultat av slikt avtalebrudd, inkludert, men ikke utelukkende all tap av Data, tap av produksjon, tap av inntekt eller gevinst eller tredjeparts krav eller myndighetsbeslutning, selv om Kunden har blitt informert om risikoen for slike skader. Consiglis ansvar ifølge avtalen er begrenset til direkte skade, bortsett fra der annet følger av obligatorisk lov, eksempelvis det som gjelder skader forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett. Alle tilbakebetalinger og erstatninger for direkte skade samt direkte tap og kostnader i hver 12-måneders periode skal aldri overstige et beløp som tilsvarer 12 måneders Lisensavgifter for Tjenestene i samme periode. Slik tilbakebetaling eller erstatning kan heller ikke overstige Grunnbeløpet i Folketrygden (G). 

 

Verken Consigli eller Kunden skal være ansvarlige for forsinkelser eller avbrudd i sine forpliktelser som forårsakes av, eller springer ut fra, en force majeure-hendelse, slik som pandemi, jordskjelv, opprør, arbeidskonflikter eller andre hendelser som på samme måte er utenfor Consigli eller Kundens kontroll. Dersom lovgivning, forordninger eller forskrifter som berører Tjenestene eller leveransen av disse, endres, eller ny lovgivning, forordning eller forskrift blir gjeldende etter at Tjenesten har blitt tilgjengeliggjort på markedet, som hindrer Consigli fra å oppfylle instruksjoner fra Kunden eller Consigli plikter ifølge avtalen, å utgjøre en force majeure-hendelse. Consigli er ikke i noe tilfelle ansvarlig for en slik force majeure-hendelse. Kunden får i slike tilfeller erstatning for Lisensavgift betalt på forskudd for Tjenester som påvirkes fra den måneden som følger avstengningen av Tjenesten, der dette skyldes force majeure-hendelsen. Utover dette har Kunden ikke rett til å framsette ytterligere krav overfor Consigli. 

 

Selv om Consigli vil vise tilbørlig omtanke for å sikre overføringer av informasjon mellom Kunden og Tjenestene, er Kunden enig i at internett er et åpent system, og at Consigli ikke kan garantere, og heller ikke garanterer, at tredjepart ikke kan komme i besittelse av eller endre Data eller Overføringen av disse. Consigli har intet ansvar for denne typen utilsiktet misbruk, avsløring eller tap av Data.  

19.  Lovvalg og tvisteløsning  

Partenes rettigheter og plikter skal i sin helhet reguleres av norsk lov. Tvister angående tolkning av avtalen eller bruk av Tjenestene skal partene forsøke å løse gjennom avtaler i minnelighet. Om tvisten ikke kan løses på denne måten, skal tvisten avgjøres ved behandling i ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas som verneting.  

20.  Feilaktig bruk av Tjenesten  

Om Kunden blir dømt i domstol eller det fattes vedtak av offentlig myndighet for feilaktig bruk av Tjenesten har Consigli rett til å umiddelbart si opp denne avtalen uten tilbakebetaling av innbetalte engangsavgifter og leieavgifter. Consigli tar ikke ansvar for, direkte eller indirekte, feilaktig bruk av Tjenesten. 

 

21.  Definisjoner  

Administrator: Administrerer Consigli-grensesnittet og gir/fjerner tilganger til brukere i organisasjonen.

Bruker: En fysisk person som typisk er ansatt hos Kunden, som av Kunden får rett til å bruke Tjenesten for Kundens egne interne formål. 

Brukerkonto: Felles begrep som omfatter Kundens Brukere, Data og annen informasjon som berører Kundens bruk av og tilgang til Tjenestene. 

Data: All data som overføres av Kunden til eller fra Tjenesten, når Kunden bruker Tjenesten i hensikt å behandles av Tjenesten. 

Databehandling: Alle tiltak eller serier av tiltak eller annen bruk av Data av Consigli etter Kundens instruksjoner eller på annen måte i hensikt å levere Tjenestene til Kunden. 

Kunde: Den juridiske eller fysiske personen som spesifiseres på fakturaen fra Consigli, og som inngår i avtaler med Consigli basert på avtalen. 

Oppstartsdag: Den dag da leveranser av Tjenestene skal påbegynnes i henhold til hva som angis i Vilkårene, ved at Consigli skaffer til veie innloggingsinformasjon eller andre anvisninger for at Kunden skal kunne ta del av Tjenestene. 

Programvare: Software-systemet Consigli med de tjenester som til enhver tid tilbys på tjenesteplattformen. Tilleggstjeneste(r): Separate enkeltfunksjoner eller funksjonspakker som Kunden typisk kan bruke mot en særskilt avgift per transaksjon/t tjeneste.  

 

 

 

 

 

 

Oslo, 02.11.2022, versjon 1.2 2022